Smokehouse

My own photo, Stone Tolan House, Brighton, New York.