Autumn Cottage

My own photo, western New York. Happy Thanksgiving to those celebrating today!

Tiny Fort

My own photo, western, NY... [read more]

Fort Schuyler

My own photo, Ellison Park, Penfield, NY.

Smokehouse

My own photo, Stone Tolan House, Brighton, New York.